Regulamin sklepu internetowego www.tobeeco.com


§ 1
DEFINICJE


Pojęcie użyte w regulaminie oznaczają:

1. Klient – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy    szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu Internetowego TobeEco.

4. Sklep Internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem www.tobeeco.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

5. Towar (Produkt) – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ASKON KONRAD HEINE a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE


2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.tobeeco.com.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy TobeEco, działający pod adresem www.tobeeco.com, prowadzony jest przez firmę ASKON KONRAD HEINE z siedzibą w Mysłowicach 41-400, przy ul. Brzęczkowickiej 10/16, NIP: 6431705317, REGON: 365498081, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Mysłowice i wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer wniosku 001403742/2016. Adres e-mail: kontakt@tobeeco.com, zamowienia@tobeeco.com, reklamacje@tobeeco.com. Numer telefonu: 669228272.

2.4. Obsługa sklepu internetowego TobeEco dostępna jest dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00.

2.5. Wszystkie oferowane w Sklepie Internetowym Towary są wolne od wad.

2.6. Wszystkie oferowane w Sklepie Internetowym Towary zostały zgłoszone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na portalu CPNP wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) NR 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych.

2.7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.8. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem www.tobeeco.com wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

2.9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tobeeco.com oraz sporządzić jego wydruk.

2.10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 3
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

3.1. Rejestracja w Sklepie Internetowym nie jest konieczna do złożenia zamówienia.

3.2. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia bez rejestracji jest podanie wszystkich niezbędnych danych adresowych.

3.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.4. Warunkiem rejestracji oraz zamówienia bez rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Firma ASKON KONRAD
HEINE może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez ASKON KONRAD
HEINE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię ASKON KONRAD HEINE .

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla ASKON KONRAD
HEINE ,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
g) dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego wyłącznie na własne potrzeby, a nie w celu dalszej odsprzedaży Produktów.

 

§ 4
PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.tobeeco.com, dokonać wyboru towaru, dodać towary do koszyka a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zamówienia.

4.2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty"– Klient ma możliwość modyfikacji zawartości koszyka, wyboru formy dostawy i metody płatności, zmian danych wysyłki lub rezygnacji z zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji zgody na przetwarzanie danych osobowych, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz akceptacji Regulaminu przy zakupach bez rejestracji, a następnie naciśnięcie przycisku "Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

4.4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ASKON KONRAD
HEINE Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

4.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz niezbędne informacje związane z dokonanym Zamówieniem.

4.6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.


§ 5
DOSTAWA ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW

 

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym www.tobeeco.com Produktów, realizowana jest za pośrednictwem: Paczkomatów In Post, Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej DHL.

5.3. Koszt dostawy są następujące:
a) Paczkomaty In Post - koszt: 11 zł przedpłata lub 19 zł płatność za pobraniem,
b) Poczta Polska - koszt: 16 zł przedpłata lub 21 zł płatność za pobraniem,
c) Firma kurierska DHL - koszt: 13 zł przedpłata lub 18 zł
płatność za pobraniem.

5.4. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 2 dni robocze liczone od daty zaksięgowania wpłaty na koncie lub od chwili potwierdzenia złożenia zamówienia w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem.

5.5. Czas dostawy zamówionych Produktów po zakończeniu realizacji zamówienia:
a) Paczkomaty In Post - czas dostawy to maksymalnie 2 dni robocze,
b) Poczta Polska - czas dostawy to maksymalnie 2-3 dni robocze,
c) Firma kurierska DHL- czas dostawy to maksymalnie 2 dni robocze,

5.6. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas dostawy zależny od wybranej opcji dostawy przedstawionej w pkt. 5.5.

5.7. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedzielę oraz święta będą realizowane następnego dnia roboczego.


§ 6
CENY ORAZ METODY PŁATNOŚCI

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego Deutsche Bank: 69 1910 1048 2509 7748 1750 0001
b) płatnością w systemie PayU
c) wnosząc opłatę za pośrednictwem paczkomatów In Post, Poczty Polskiej lub kuriera DHL.


§ 7
UPRAWNIENIE DO ODSTAPIENIA OD UMOWY

 

 7.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, (ASKON KONRAD 
HEINE , ul. Brzęczkowicka 10/16, 41-400 Mysłowice, reklamacje@tobeeco.com, numer telefonu: 669228272) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

7.4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   

– Adresat: ASKON KONRAD HEINE ul. Brzęczkowicka 10/16, 41-400 Mysłowice, reklamacje@tobeeco.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.6. Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.8. Proszę odesłać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7.9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7.10. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.11. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§ 8
REKLAMACJE

 

8.1. ASKON KONRAD HEINE jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: ASKON KONRAD
HEINE , ul. Brzęczkowicka 10/16 41-400 Mysłowice, reklamacje@tobeeco.com. ASKON KONRAD HEINE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ 9
REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

9.1. ASKON KONRAD HEINE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ASKON KONRAD
HEINE o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres ASKON KONRAD
HEINE , ul. Brzęczkowicka 10/16 41-400 Mysłowice, lub mailowo pod adres: kontakt@tobeeco.com.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. ASKON KONRAD
HEINE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ 10
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Podstawą niniejszej Polityki Prywatności jest ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( w skrócie "RODO").

10.1.    Administratorem danych osobowych jest Konrad Heine prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  ASKON Konrad Heine z siedzibą w Mysłowicach 41-400, przy ul. Brzęczkowickiej 10/16, NIP: 6431705317, REGON: 365498081, zarejestrowaną w Urzędzie Miasta Mysłowice i wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer wniosku 001403742/2016. Z Administratorem danych osobowych można się również skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres:kontakt@tobeeco.com

10.2.    Przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia następujących celów przetwarzania danych:
- realizacja umowy sprzedaży, włącznie z dostawą zamówienia, odstąpienia od umowy zakupu oraz rozpatrywanie reklamacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora: marketing bezpośredni, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, tworzenie analiz i statystyk, zgodnie z art. 6 ust. 1 f RODO,
- świadczenie usług oferowanych w sklepie oraz przesyłanie newslettera po wyrażeniu zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

10.3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny do zawarcia umowy sprzedaży. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości realizacji umowy, rejestracji w sklepie lub korzystania z usług sklepu.

10.4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów, mianowicie:
- jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych,
- jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wówczas dane będą przetwarzane tak długo jak nakazują tego przepisy prawa,
- jeżeli podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, dane będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub do momentu wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą w przypadku marketingu bezpośredniego,
- jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

10.5.    Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
- podmiotom świadczącym usługi przewozowe, kurierskie, pocztowe,
- podmiotom obsługującym płatności elektroniczne,
- dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług,
- podmiotom świadczącym usługi księgowe.

Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim, chyba że wynika to z uprzedniej i wyraźniej zgody właściciela danych lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10.6.    Właścicielowi danych osobowych przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do sprostowania swoich danych,
 - prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

10.7.    Cookies, czyli "ciasteczka" są niewielkimi informacjami wysyłanymi przez odwiedzany serwer i zapisywanymi na urządzeniu końcowym, wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych.

"Ciasteczka" są wykorzystywane m.in. do:
- zapamiętania logowania do serwisu,
- zapamiętania dodanych produktów do koszyka,
- zapamiętania preferencji celem personalizacji wyświetlanych treści, w tym reklam internetowych,
- prawidłowego funkcjonowania serwisu,
- celów statystycznych.

Wykorzystywane są następujące rodzaje cookies:
- sesyjne, czyli cookies tymczasowe, które pozostają na urządzeniu do momentu wylogowania ze strony internetowej lub też wyłączenia przeglądarki,
- stałe, czyli cookies pozostające na urządzeniu przez dłuższy czas, który można zmodyfikować w ustawieniach przeglądarki,
- zewnętrzne,  czyli cookies zewnętrznych dostawców usług.

Cookies nie służą identyfikacji użytkowników, na ich podstawie w żaden sposób nie jest również ustalana tożsamość użytkowników. Za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej można zarządzać plikami cookies, w tym zaakceptować ich obsługę, zablokować pobieranie, czy usunąć cookies z urządzenia.

10.8.    Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, modyfikacją, czy dostępem do nich osób nieupoważnionych.

10.9.    Dane osobowe kupujących nie będą przekazywane do państw trzecich, czy organizacji międzynarodowych

 

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ASKON KONRAD HEINE a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ASKON KONRAD
HEINE a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Instagram